maandag 20 februari 2012

Courage

Bend and break me
twist and shake me
I will rise again
until the end

zaterdag 11 februari 2012

Summertime

give me back my summer
my summer breeze

give me back my sun
my sunshine

give me back my blue sky
my blue sky and fireflies

give me back my blossoms
my blossoming heart

give me back my love
my lovely all